Skip to content

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.ajdoors.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę A&J DOORS Agnieszka Juszkiewicz, zarejestrowana w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP 643-174-55-06, REGON 241477445, konto na potrzeby zamówień internetowych: Konto złotówkowe : 94 1140 2004 0000 3102 7421 9950,   IBAN: PL 94 1140 2004 0000 3102 7421 9950, Kod SWIIFT/BIC: BREXPLPWMBK, zwaną dalej A&J DOORS

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych, paneli ażurowych, systemów jezdnych, akcesorii do drzwi oraz wystroju wnętrz.

3. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

a) Sklep internetowy – sklep prowadzony przez firmę A&J DOORS z siedzibą w Katowicach  za pośrednictwem strony internetowej www.ajdoors.pl;

b) Sprzedający –A&J DOORS;

c) Kupujący – osoba będąca konsumentem, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez A&J DOORS z siedzibą w Katowicach, ul.Lwowska 60, 40-414 Katowice;

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą zakupu w sklepie internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Cena – cena towaru zawierająca 23 % podatek VAT i wyrażona w złotych polskich;

f) Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT;

g) Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty;

h) Jednostki przeliczeniowe – ilość zamawianych produktów, przy przyjęciu, że drzwi oraz pozostałe produkty są zamawiane na sztuki, zaś podłogi panelowe są zamawiane w metrach kwadratowych. Podłogi panelowe (laminowane i drewniane) sprzedawane są w pełnych opakowaniach, a podana przez Kupującego w zamówieniu ilość metrów kwadratowych zaokrąglana jest zawsze w górę do pełnego opakowania.

§ 2

Warunki sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

2. Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej na stronie Sklepu internetowego, wybierając produkt poprzez zaznaczenie spośród dostępnych produktów, jak również wybiera formę dostawy.

3. Przy każdym produkcie znajduje się opis głównych cech danego produktu, w tym m.in. jego wymiarów, materiału z którego został wykonany oraz innych możliwych do wyboru opcji.

4. Kupujący kompletuje zamówienie poprzez dodawanie poszczególnych produktów do koszyka wraz ze wskazaniem ilości zamawianego produktu oraz innych koniecznych do realizacji informacji.

5. Kupujący w procesie składania zamówienia może sprawdzić listę dodanych produktów oraz ich wartość, jak również może zrezygnować i usunąć z zamówienia poszczególne produkty lub ich ilości.

6. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.

7. Na Kupującym spoczywa obowiązek niezwłocznego uiszczenia zapłaty za zamówione produkty.

8. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia i dostępność produktów poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.

9. Cena podana na stronie internetowej jest ceną brutto (zawiera 23% VAT).

10. W razie braku dostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail i może podjąć decyzję o realizacji częściowej zamówienia, anulowaniu całego zamówienia lub realizacji zamówienia w okresie przedłużonym;

11. Kupujący składając zamówienie jest obowiązany podać następujące swoje dane:

– Imię i nazwisko lub nazwę;

– Adres zamieszkania i adres dostawy, jeśli jest inny;

– Adres e-mail oraz numer telefonu;

– Określenie dowodu sprzedaży (FV-paragon)

12. Kupujący przy dokonywaniu zamówienia wybiera sposób w jaki będzie się kontaktował ze Sklepem internetowym;

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas realizacji od 2 do 8 tygodni.
W przypadku złożenia zamówienia na produkty niestandardowe oraz towary nie znajdujące się w chwili składania zamówienia w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego , pracownik Sklepu internetowego skontaktuje się z Kupującym celem uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji oraz przedstawi możliwy tryb realizacji jego zamówienia. Kupujący otrzyma następnie warunki ustalonego zamówienia na podany adres e-mail, które obowiązany jest potwierdzić drogą mailową. Po potwierdzeniu dochodzi do zawarcia umowy.

14. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym może następować po zarejestrowaniu się i założeniu konta, jak również jednorazowo, po podaniu danych, bez zakładania konta w Sklepie internetowym.

15. Sprzedający obowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od wad.

§ 3

Formy płatności i wysyłka

 

1. Zapłata za produkt może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:

– wpłata na konto za pomocą przelewu;

– płatność elektroniczną poprzez system przelewy24.pl;

– płatność online;

– płatność gotówką przy odbiorze (dla wybranych produktów);

2. Dane do dokonania zapłaty:

A&J DOORS 

MBANK

Numer konta: 94 1140 2004 0000 3102 7421 9950,

3. Podstawowym dowodem zakupu jest paragon. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne żądanie Kupującego, zgłoszone w procesie składania zamówienia.

4. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

5. Kupujący wybiera formę dostawy.

6. Transport realizowany jest jedynie na terenie Polski, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu może być realizowany poza granicami RP

7. Dostawa pod wskazany adres;

8. Koszt dostawy pod wskazany przez Kupującego adres jest ustalany automatycznie po skompletowaniu zamówienia lub po wcześniejszych ustaleniach potwierdzonych mailem. O kosztach dostawy Kupujący jest informowany po złożeniu zamówienia na stronie Kasa.

9. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania produktu, transportu oraz wyładowania produktów ze środka transportu;

10. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić dostarczony towar pod kątem uszkodzeń w transporcie w ciągu 1 godz. od momentu przyjęcia towaru lub w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń Klient może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego oraz zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu w formie mailowej wraz ze zdjęciami uszkodzeń pod adresem: biuro@ajdoors.pl. Po upływie tego czasu reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru w transporcie będą rozpatrywane bezpośrednio przez firmę kurierską doręczającą towar. W tym przypadku stronami sporu stają się Firma kurierska i Kupujący. 

 

§ 4

Reklamacje

 

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności gdy:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu należy przesłać, na adres Sklepu zawiadomienie o wadzie zawierające następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot.

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania zgłoszonego przez Kupującego w terminie 30 dni, żądanie uważa się za uzasadnione. Sprzedający informuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.

§ 5

Odstąpienie od umowy

 

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres A&J DOORS ul. Lwowska 60, 40-414 Katowice;

2. Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego przesłanie na adres A&J DOORS, ul. Dworcowa 32, 46-024 Łubniany

3. Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, pomniejszone o koszty dostarczenia i odebrania rzeczy, w sposób jaki dokonana została płatność, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób.

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej, chyba że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. drzwi, meble, podłogi;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

§ 6

Postanowienia dodatkowe

 

1. Dane Kupujących są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym www.drzwionline.net komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: np. Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1280 × 1024 pikseli.

3. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

5. W razie sporów Kupujący może skorzystać z pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd w Olsztynie (warmińsko-mazurskie).

§ 7

Zmiany regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.drzwionline.net na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

2. Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.

3. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy.